Hải Sản Phố

Cháo bào ngư 1.180.000 Đ /
Abalone porridge
Cháo cá 88.000 Đ /
Fish porridge
Cháo đậu xanh 68.000 Đ /
Green bean porridge
Cháo hàu 88.000 Đ /
Oyster porridge
Cháo ngao 88.000 Đ /
Clam porridge
Cháo sò huyết 88.000 Đ /
Cockle porridge
Cháo tôm 88.000 Đ /
Prawn porridge