Hải Sản Phố

Bào ngư nguyên con chân ngỗng 1.880.000 Đ / Suất
Braised abalone with goose feet
Chân ngỗng nấm hoa hải sâm gai 880.000 Đ / Suất
Braised goose feet with sea cucumber
Hải sâm chân ngỗng Special 880.000 Đ / Suất
Braised holothurian with goose feet
Phật nhảy tường 2.480.000 Đ / Suất
Budha jumping over the wall
Soup vây cá bào ngư 1.680.000 Đ / Suất
Braised shark's fin & abalone soup
Soup vây cá hồng xíu 1.480.000 Đ / Suất
Braised shark's fin in brown sauce soup
Soup vây cá thịt cua bể 1.080.000 Đ / Suất
Braised shark's fin & crab meat soup
Soup yến hồng sâm 1.080.000 Đ / Suất
Bird's nest & ginseng soup
Soup yến thịt gà 880.000 Đ / Suất
Bird's nest & chicken soup